Newest Articles

High-Q resonances in terahertz all-silicon metasurface with imperforated air-hole array

Qing Wang, Pengfei Wang, Jianjun Liu, Fangzhou Shu, Guiming Pan, Zhongwei Jin, Xufeng Jing, and Zhi Hong
Chin. Opt. Lett. 21(11), 113601- (2023)  View: PDF

Characterizing 86-attosecond isolated pulses based on amplitude gating of high harmonic generation [Invited]

Shiyang Zhong, Hao Teng, Xiaoxian Zhu, Yitan Gao, Kejian Wang, Xianzhi Wang, Yiming Wang, Suyu Yu, Kun Zhao, and Zhiyi Wei
Chin. Opt. Lett. 21(11), 113201- (2023)  View: PDF

Femtosecond laser writing of low-loss three-dimensional waveguide coupler in LiNbO3 crystal

Jinman Lü, Ge Li, Yujie Ma, and Feng Chen
Chin. Opt. Lett. 21(11), 112201- (2023)  View: PDF

Doubly resonant second-harmonic generation in a fiber-based tunable open microcavity

Xinhang Kong, Zhuojun Liu, Lijun Song, Guixin Qiu, Xuying Wang, Jiantao Ma, Dunzhao Wei, and Jin Liu
Chin. Opt. Lett. 21(11), 111901- (2023)  View: PDF

Magnetic and electric Purcell enhancement in a hybrid metal-dielectric nanostructure

Lingxiao Shan, Qi Liu, Yun Ma, Yali Jia, Hai Lin, Guowei Lü, Qihuang Gong, and Ying Gu
Chin. Opt. Lett. 21(10), 103602- (2023)  View: PDF